Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

05/31/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

05/31/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

05/28/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

05/22/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

05/15/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

04/30/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

04/01/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

03/26/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด
ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

03/26/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 เป็น  2.25 ต่อปี

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง

03/02/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2564-2565 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

02/27/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์  
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 5/46 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
(โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

ลิงค์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

ลิงค์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

02/25/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ลิงค์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นสมาชิก ประเภท สามัญ โดยเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินเลขที่ 03713
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 11.45 - 13.00 น. เปิดให้สมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการประชุมใหญ่
เวลา 13.00 - 15.00 น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาชิกที่ต้องการรับหนังสือรายงานกิจการสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาชิกที่ต้องการรับหนังสือรายงานกิจการสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

02/24/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สมาชิกที่ต้องการรับ หนังสือรายงานกิจการสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

02/22/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
สหกรณ์ฯ จะจัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและเลือกตั้งให้สมาชิกอีกครั้ง ขอให้สมาชิกโปรดติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทางออนไลน์

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

02/16/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำกัด  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมแบบไม่จำกัดจำนวน

ข้อมูล เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข้อมูล เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

02/15/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 5/46 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
(โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

02/15/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์  
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 5/46 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
(โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

06/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร

วันเปิดให้บริการ สอ.มจธ.

วันเปิดให้บริการ สอ.มจธ.

05/28/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. เปิดบริการตามปกติตามวันทำการ
โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สอ.มจธ. จัดมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ มจธ.

สอ.มจธ. จัดมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ มจธ.

05/22/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. จัดมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ มจธ.ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)

05/18/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 1)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 1)

05/15/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 1)

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

04/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

04/08/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง  โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

04/01/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ