Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11/28/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2565

09/14/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

08/16/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

07/27/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระเบียบ สอ.มจธ. ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

ระเบียบ สอ.มจธ. ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

06/06/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระเบียบ สอ.มจธ. ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

ระเบียบ สอ.มจธ. ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อฉุกเฉินแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

ระเบียบ สอ.มจธ. ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อฉุกเฉินแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

06/06/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ระเบียบ สอ.มจธ. ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อฉุกเฉินแก่สมาชิก
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

การบันทึกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ลงในระบบบริการข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ

การบันทึกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ลงในระบบบริการข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ

05/18/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สำรวจความต้องการของสมาชิก ในการบันทึกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกเพื่อให้แสดงผลข้อมูลผ่านระบบบริการข้อมูลสมาชิกในบัญชีส่วนตัวของท่าน

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปี 2565

04/29/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน และเงื่อนไขการพิจารณาเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน และเงื่อนไขการพิจารณาเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565

04/29/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมิน และเงื่อนไขการพิจารณาเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

04/28/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรียกให้เสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรียกให้เสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

04/04/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรียกให้เสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. เข้าร่วมฟังบรรยายจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โปรแกรม Zoom Webinar และ รายชื่อสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โปรแกรม Zoom Webinar และ รายชื่อสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

02/28/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โปรแกรม Zoom Webinar และ
รายชื่อสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 (พ.ศ. 2565 - 2566) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 (พ.ศ. 2565 - 2566) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

02/23/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 (พ.ศ. 2565 - 2566) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ข้อมูล เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ข้อมูล เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

01/24/2022 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ. จำกัด  ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/47  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  (โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 (ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 (ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

12/16/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 (ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ.

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ.

12/14/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ.

สอ.มจธ. เปิดบริการตามปกติในเดือนธันวาคม 2564

สอ.มจธ. เปิดบริการตามปกติในเดือนธันวาคม 2564

11/29/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดบริการตามปกติ
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก

11/12/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ