Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

11/26/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

ภาพบรรยากาศงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2563

10/26/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ภาพบรรยากาศงานบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ.
เรื่อง "อาหาร...ต้านโควิด" โดย อ.ดร. สง่า ดามาพงษ์

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง “อาหาร...ต้านโควิด”

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม โครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง “อาหาร...ต้านโควิด”

10/02/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง “อาหาร...ต้านโควิด”
โดย อาจารย์ ดร. สง่า ดามาพงษ์

โครงการเงินกู้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเงินกู้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

09/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

โครงการเงินกู้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

06/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร

วันเปิดให้บริการ สอ.มจธ.

วันเปิดให้บริการ สอ.มจธ.

05/28/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. เปิดบริการตามปกติตามวันทำการ
โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สอ.มจธ. จัดมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ มจธ.

สอ.มจธ. จัดมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ มจธ.

05/22/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. จัดมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ มจธ.ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)

05/18/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 1)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 1)

05/15/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนหุ้นกู้ ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 1)

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

04/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

04/08/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง  โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

04/01/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอ.มจธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ปรับอัตราดอกเบี้ย

ปรับอัตราดอกเบี้ย

02/27/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง

02/18/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2563-2564 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2563

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ

01/31/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ เป็นลานด้านข้างอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (ติดอาคารเรียนรวม 2)

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563-2564 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2563

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563-2564 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2563

01/08/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2563-2564
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และวันเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และวันเลือกตั้ง

01/01/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และวันเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2563-2564 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2563

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

12/26/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่องระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด
ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 (ประจำปี พ.ศ. 2563-2564) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 (ประจำปี พ.ศ. 2563-2564) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

12/13/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46
(ประจำปี พ.ศ. 2563-2564) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

12/02/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

11/08/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ