Skip navigation

สมัครสมาชิก

ผู้ที่ประสงค์เป็นสมาชิกจะต้องเป็น พนักงานแบบประจำของ มจธ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานประจำใน มจธ. ข้าราชการบำนาญของ มจธ. นอกจากนี้เจ้าหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ก็สามารถเป็นสมาชิกได้เช่นกัน ข้อยกเว้นประการหนึ่ง คือ ผู้เป็นสมาชิกจะต้องไม่ได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานอื่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น (ต้องไม่เป็นสมาชิกซํ้าซ้อนกันหลายสหกรณ์)

การเข้าเป็นสมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (สมาชิกสามารถขอใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ หรือที่ ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว สมาชิกจะได้รับแจ้งให้ไปลงชื่อในทะเบียนสมาชิก พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน 100 บาท

member

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

สิทธิเงินปันผลตามหุ้น

 • สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์ โดยมิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
 • อัตราเงินปันผล เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่
 • หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ในวันที่ 5 ของเดือน จะคำนวณเงินปันผลให้เต็มเดือน หากชำระหลังวันที่ 5 ของเดือน จะคำนวณเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
 • สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ และขอให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลังประชุมใหญ่ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในปีนั้น

สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกที่กู้เงิน

 • สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนจำนวนดอกเบี้ยที่สมาชิกผู้กู้จ่าย
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

การโอนย้ายสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. หากย้าย หรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานนั้น หากสหกรณ์ของหน่วยงานที่ย้ายไปนั้นรับโอนเข้าสมาชิกจากสหกรณ์อื่น สมาชิกสามารถทำเรื่องขอโอนหุ้น เงินฝากและเงินกู้ ไปยังสหกรณ์ใหม่ได้ หลังจากได้รับการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใหม่นั้นแล้ว โดยสมาชิกที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าวสามารถยื่นแบบฟอร์ม ...... ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ซึ่งเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้พิจารณาแล้วจะดำเนินการโอนค่าหุ้น เงินฝาก และเงินกู้ของสมาชิกไปยังสหกรณ์แห่งใหม่ให้ตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบ (เมื่อสมาชิกได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. เนื่องจากขัดกับคุณสมบัติของสมาชิกที่ไม่อนุญาตให้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน)

สำหรับผู้ที่โอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่นมาเป็นพนักงานแบบประจำของ มจธ. ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจำที่ มจธ. และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานเดิมมาก่อน หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. และโอนหุ้นจากสหกรณ์เดิมมา ก็สามารถยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้พร้อมระบุ

การหมดสมาชิกภาพ

หากสมาชิก ตาย ลาออก เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ถูกออกจากงาน ถูกออกจากราชการ หรือถูกคณะกรรมการดำเนินการให้ออกจากสหกรณ์ (เนื่องจากสาเหตุ เช่น ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนตามที่กำหนด ใช้เงินกู้ไปในทางที่ผิดความมุ่งหมาย ฯลฯ) จะถือว่าสมาชิกนั้นหมดสมาชิกภาพ สมาชิกที่หมดสมาชิกภาพจะได้รับคืนค่าหุ้นเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย โดยสหกรณ์จะหักจำนวนเงินที่สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน หากสมาชิกค้างเงินกู้กับสหกรณ์ จะต้องชำระคืนจำนวนเงินกู้ที่คงค้างให้แก่สหกรณ์ทั้งหมด (สามารถดูรายละเอียดการขาดจากสมาชิกภาพใน ข้อบังคับหมวด 5 ข้อ 39-45)

สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกให้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอลาออกโดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานสหกรณ์ หรือที่ ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกหลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว

กรณีสมาชิกออกจากงานโดยโอน ย้าย ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สามารถคงความเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. อยู่ได้หากไม่ลาออกจากสหกรณ์ และไม่ไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้เงิน ซึ่งอาจงดชำระค่าหุ้นได้หากมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ และยังสามารถขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบ

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ