Skip navigation

คำถามที่พบบ่อย

การสมัคร/สถานะภาพสมาชิก

การกู้เงิน

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับประเภทแห่งเงินกู้ ดังนี้ เงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 4 งวด เงินกู้สามัญ สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวด และ เงินกู้พิเศษ สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 12 งวด

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับประเภทแห่งเงินกู้ ดังนี้

เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แล้วแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

เงินกู้สามัญ วงเงินกู้ตามอายุสมาชิกและไม่เกินเพดานที่ประกาศไว้ในหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ เช่น อายุสมาชิก 6 เดือน - 1 ปี วงเงินกู้ 10 เท่าของเงินเดือนและต้องไม่เกิน 100,000 บาท อายุสมาชิกเกิน 18 ปี ขึ้นไป วงเงินกู้ 46 เท่าของเงินเดือนและต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นต้น

เงินกู้พิเศษ กู้เพื่อการเคหสงเคราะห์หรือกู้เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินกู้ไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้เพื่อยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท

คำตอบ: ลดลง เนื่องจากคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้จากยอดหนี้ที่เหลืออยู่
คำตอบ: โดยปกติสหกรณ์จะแบ่งให้ชำระเงินต้นเท่าๆ กันทุกเดือน ดังนั้นเมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินกู้ จะมีผลให้เงินงวดที่ต้องชำระหนี้เงินกู้แต่ละเดือนลดลงทุกเดือน (สมมุติว่า ดอกเบี้ย เงินกู้คงที่) แต่ในกรณีของเงินกู้พิเศษนั้นหากผู้กู้มีความประสงค์ที่จะส่งเงินงวด ชำระหนี้เงินกู้ให้เป็นยอด คงที่ทุกเดือนทางสหกรณ์ก็จะดำเนินการให้
คำตอบ: มีค่าดำเนินการโดยคิดเป็นเงิน 100 บาทต่อเงินที่ขอกู้ 1 แสนบาท (เศษที่เหลือคิดเป็น 1 แสนบาท) ตัวอย่างเช่น ถ้าขอกู้ 240,000 บาท จะต้องเสียค่าดำเนินการ 300 บาท สำหรับค่าจดจำนองไม่ต้องเสียเนื่องจากสหกรณ์ได้รับยกเว้น
คำตอบ: สหกรณ์มีตัวอย่างแบบฟอร์มการกู้เงินอยู่ในส่วนดาวโหลด สำหรับตัวจริง สามารถรับได้ที่สหกรณ์ หรือโทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบ ทางสหกรณ์จะส่งไปให้ทางตลาดนัดรับส่งหนังสือราชการ ความแตกต่างของแบบฟอร์มที่ดาวโหลดและตัวจริงอยู่ที่แผ่นปกที่ตัวจริงเป็นสีที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการกู้เงินแต่ละแบบ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

คำตอบ: สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน

คำตอบ: สหกรณ์รับเปิดบัญชีเงินฝากเป็น 2 แบบ คือ

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ความแตกต่างนอกจากดอกเบี้ยแล้ว เป็นเรื่องของจำนวนเงินที่ฝากถอนแต่ละครั้ง และจำนวนครั้งของการถอนเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่จำกัด ยอดเงินฝาก-ถอน และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะต้องมีเงินฝากเพื่อเปิดบัญชีอย่างน้อย 10,000 บาท เงินฝาก-ถอนครั้งละอย่างน้อย 1000 บาท และสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากมีความจำเป็นต้องถอนเงินก็ยังทำได้โดยเสียค่าธรรมเนียมการถอน ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการฝากต่อวันหรือต่อเดือน

ดอกเบี้ยคำนวณให้เป็นรายวัน แต่ถ้าจำนวนเงินฝากคงเหลือตํ่ากว่า 10,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ (รายละเอียดขอให้ดูจากระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2545)

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ