Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันทำการ และแบบฟอร์มแจ้งชื่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ประกาศวันทำการ และแบบฟอร์มแจ้งชื่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

09/28/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศวันทำการ และแบบฟอร์มแจ้งชื่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

09/10/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

การจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีการรักษาตัวเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการ Home isolation

การจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีการรักษาตัวเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการ Home isolation

08/30/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และรักษาพยาบาลโดยรับยาและกักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home isolation)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง การให้กู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ (กู้ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น) ทางไปรษณีย์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง การให้กู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ (กู้ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น) ทางไปรษณีย์

08/02/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง การให้กู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ (กู้ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น) ทางไปรษณีย์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

08/01/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เพิ่มช่องทางการให้บริการถอนเงินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เรื่องการเข้าใช้บริการสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เรื่องการเข้าใช้บริการสหกรณ์

07/11/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เรื่องการเข้าใช้บริการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12 -31 ก.ค. 2564

สอ.มจธ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

สอ.มจธ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

07/07/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

06/30/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

05/31/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

05/31/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

05/28/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

05/22/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

05/15/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สรุปการประชุมเจ้าหนี้และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

04/30/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

04/01/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ.
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

03/26/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด
ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

03/26/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 เป็น  2.25 ต่อปี

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง

03/02/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2564-2565 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2564

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

02/27/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์  
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 5/46 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
(โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

ลิงค์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

ลิงค์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

02/25/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ลิงค์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นสมาชิก ประเภท สามัญ โดยเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินเลขที่ 03713
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 11.45 - 13.00 น. เปิดให้สมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการประชุมใหญ่
เวลา 13.00 - 15.00 น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาชิกที่ต้องการรับหนังสือรายงานกิจการสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาชิกที่ต้องการรับหนังสือรายงานกิจการสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

02/24/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สมาชิกที่ต้องการรับ หนังสือรายงานกิจการสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

02/22/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
สหกรณ์ฯ จะจัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและเลือกตั้งให้สมาชิกอีกครั้ง ขอให้สมาชิกโปรดติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทางออนไลน์

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

02/16/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำกัด  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมแบบไม่จำกัดจำนวน

ข้อมูล เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข้อมูล เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

02/15/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 5/46 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
(โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูล เรื่อง การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

02/15/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์  
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 5/46 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
(โปรดศึกษารายละเอียดด้านใน)

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

06/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ