Skip navigation

บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ

08/19/2013 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ

บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุและสมาชิกที่สนใจการลงทุน RMF & LTF โดยคุณสุพจน์ สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม วิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ