Skip navigation

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ.

12/14/2021 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ.

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ.

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 นำโดย คุณพีระพงศ์ วาระเสน ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ คุณธัญภา สกุลศรีจินดา คุณอรพรรณ จักขุเรือง คุณปิยาภรณ์ คงพูล คุณพรพรรณ สุวพัฒน์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของ สอ.มจธ. เพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เกิดประสิทธิภาพเเละสหกรณ์ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลตลอดจนเพื่อป้องการปัญหาการเกิดข้อบกพร่องอันเกิดจากการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือหากเกิดข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสหกรณ์ให้ครอบคลุมทั้งระบบ

ทั้งนี้ สอ.มจธ. ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบเพื่อเเสดงความโปร่งใสในการดำเนินกิจการและได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ สอ.มจธ. และเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิก


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8298
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving
  • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ