Skip navigation

สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

06/30/2020 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
สอ.มจธ. จัดประชุมเรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยมี น.ส.สุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย นักวิชาการสหกรณ์ และ นางสุนีย์ คำมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำสหกรณ์สีขาว สำหรับขั้นตอนการประเมินผลสหกรณ์สีขาวนั้น มีเกณฑ์ในการพิจารณารวม 9 หลัก คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค โดยสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และรวมทุกหลักอยู่ในระดับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และนำไปสู่การยกระดับการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักอุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการ 9 คน และเจ้าหน้าที่ 9 คน


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ