Skip navigation

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562

09/09/2019 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562

สอ.มจธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการดำเนินงาน ตามหลักการของสหกรณ์ ชี้แจงผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการบริหารงานในอนาคตให้กับสมาชิก และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรในกลุ่มสมาชิก โดยมีกำหนดการจัดในวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด จำนวน 220 คน

เนื่องจาก สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและเข้าใจในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามเงื่อนไข/เกณฑ์ชการเข้าร่วมสัมมนาที่ระบุ ไว้ในใบสมัครจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว และยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562

ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศขอให้ติดต่อชำระเงินมัดจำ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 -16 กันยายน 2562

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อสำรอง โปรดรอการติดต่อกลับ หากมีผู้สละสิทธิ์ ทางสหกรณ์ฯ จะแจ้งสมาชิกอีกครั้ง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ระยะเวลาการส่งใบสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2562**

***ส่งใบสมัครวันสุดท้าย 3 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น.***

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-470-8298

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ