Skip navigation

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการชุดก่อตั้ง สอ.มจธ. พ.ศ. 2518

1นายสันติ พัสดรประธานกรรมการ
2นางสาวพนอ ตันมณีกรรมการและเลขานุการ
3นายพนม ภัยหน่ายกรรมการ
4นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์กรรมการ
5นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการ
6นายพลรัตน์ ลักษณียนาวินกรรมการ
7นางสาวทิพวัลย์ ลีละวงศ์กรรมการ
8นายสมศักดิ์ จวงสวัสดิ์กรรมการ
9นายสุชาติ เพริดพริ้งกรรมการ
10นางสาวประคอง สิงหนาทนิติรักษ์กรรมการ
11นายคำนึง สวัสดิ์กรรมการ
12นายสุขสันต์ สุทธิศรีกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 พ.ศ. 2518 (เม.ย. 18 - มี.ค. 19)

1นายสันติ พัสดรประธานกรรมการ
2นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจรองประธานกรรมการ
3นายสุชาติ เพริดพริ้งกรรมการและเลขานุการ
4นางสาวพนอ ตันมณีกรรมการและเหรัญญิก
5นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์กรรมการ
6นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการ
7นางสาวนราพร รัตนสารกรรมการ
8นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลกรรมการ
9นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการ
10นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
11นายไชโย พันธ์กระจับกรรมการ
12นายชะเอม อุตสาหกุลกกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 2 พ.ศ. 2519 (มี.ค. 19 - มี.ค. 20)

1นายสันติ พัสดรกประธานกรรมการ
2นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจกรองประธานกรรมการ
3นายสุชาติ เพริดพริ้งกกรรมการและเลขานุการ
4นางสาวพนอ ตันมณีกกรรมการและเหรัญญิก
5นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์กกรรมการ
6นายพิภพ สุนทรสมัยกกรรมการ
7นายสมศักดิ์ จวงสวัสดิ์กรรมการ
8นายพยูร เกตุกรายกรรมการ
9นายไชโย พันธ์กระจับกรรมการ
10นายชะเอม อุตสาหกุลกรรมการ
11นางสาวทิพวัลย์ ลีละวงศ์กรรมการ
12นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 3 พ.ศ. 2520 (มิ.ย. 20 - มี.ค. 21)

1นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจประธานกรรมการ
2นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์รองประธานกรรมการ
3นายสุชาติ เพริดพริ้งกรรมการและเลขานุการ
4นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการและเหรัญญิก
5นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการ
6นายพยูร เกตุกรายกรรมการ
7นายพิภพ สุนทรสมัยกรรมการ
8นางสาวพนอ ตันมณีกรรมการ
9นายสมศักดิ์ จวงสวัสดิ์กรรมการ
10นายไชโย พันธ์กระจับกรรมการ
11นายชะเอม อุตสาหกุลกรรมการ
12นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 พ.ศ. 2521 (มี.ค. 21 - มี.ค. 22)

1นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจประธานกรรมการ
2นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์รองประธานกรรมการ
3นายสุชาติ เพริดพริ้งกรรมการและเลขานุการ
4นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการและเหรัญญิก
5นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการ
6นายพนม ภัยหน่ายกรรมการ
7นายประมาณ ชอนตะวันกรรมการ
8นายสมศักดิ์ จวงสวัสดิ์กรรมการ
9นายพิภพ สุนทรสมัยกรรมการ
10นายไชโย พันธ์กระจับกรรมการ
11นายชะเอม อุตสาหกุลกรรมการ
12นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5 พ.ศ. 2522 (มี.ค. 22 - มี.ค. 23)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นายวิสุทธิ ดามาพงษ์รองประธานกรรมการ
3นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการและเหรัญญิก
4นายประสิทธิ์ ธรรมรักษ์กรรมการและเลขานุการ
5นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจกรรมการ
6นางสาววิภาวรรณ รุ่งเรืองกรรมการ
7นายประเสริฐ พุทธให้กรรมการ
8นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์กรรมการ
9นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการ
10นายไกรวุฒิ เกียรติโกมลกรรมการ
11นายไชโย พันธ์กระจับกรรมการ
12นายชะเอม อุตสาหกุลกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 6 พ.ศ. 2523 (มี.ค. 23 - มี.ค. 24)

1นายประเสริฐ พุทธให้ประธานกรรมการ
2นายปรีชา แก้วทองรองประธานกรรมการ
3นางสาวอิ่มจิตต์ บุญอำนวยกรรมการและเหรัญญิก
4นายประสิทธิ์ ธรรมรักษ์กรรมการและเลขานุการ
5นายสุชาติ เพริดพริ้งกรรมการ
6นางสาวอังศนา จั่นแดงกรรมการ
7นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
8นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลกรรมการ
9นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการ
10นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ
11นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์กรรมการ
12นายชะเอม อุตสาหกุลกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 7 พ.ศ. 2524 (มิ.ย. 24 - มี.ค. 25)

1นายประสิทธิ์ ธรรมรักษ์ประธานกรรมการ
2นางสาวอิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์รองประธานกรรมการ
3นางสาวปราณี ฉิมเอนกกรรมการและเลขานุการ
4นางสายพิณ ไชยนันทน์กรรมการและเหรัญญิก
5นางจารุรัตน์ วรนิสรากุลกรรมการ
6นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการ
7นายถวิลวงศ์ บุญเกตุกรรมการ
8นางสาววาสนา จตุรนต์รัศมีกรรมการ
9นายประมาณ ชอนตะวันกรรมการ
10นายสุรพงศ์ วาตะบุตร์กรรมการ
11นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจกรรมการ
12นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 พ.ศ. 2525 (มี.ค. 25 - มี.ค. 26)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายปรีชา แก้วทองรองประธานกรรมการ
3นางสาวปราณี ฉิมเอนกกรรมการและเหรัญญิก
4นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
5นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการและผู้จัดการ
6นางจารุรัตน์ วรนิสรากุลกรรมการ
7นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
8นายสุรพันธ์ สุวรรณกูฏกรรมการ
9นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
10นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการ
11นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการ
12นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 9 พ.ศ. 2526 (มี.ค. 26 - มี.ค. 27)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นางจารุรัตน์ วรนิสรากุลรองประธานกรรมการ
3นางสาวปราณี ฉิมเอนกกรรมการและเหรัญญิก
4นางสาววรรณี ทองดีกรรมการและเลขานุการ
5นายจักรพันธ์ จุลละเกศกรรมการและผู้จัดการ
6นายเฉลิมพล น้ำค้างกรรมการ
7นายวิทยา เทพไพฑูรย์กรรมการ
8นางชูศรี สุวรรณมาตร์กรรมการ
9นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
10นางสายพิณ ไชยนันทน์กรรมการ
11นายเกษม เพชรเกตุกรรมการ
12นายสุขวัฒน์ ก่อเกียรติตระกูลกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 พ.ศ. 2527 (มี.ค. 27 - มี.ค. 28)

1นายสันติ พัสดรประธานกรรมการ
2นายประมาณ ชอนตะวันรองประธานกรรมการ
3นางสาวปราณี ฉิมเอนกกรรมการและเหรัญญิก
4นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการและเลขานุการ
5นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
6นางจารุรัตน์ วรนิสรากุลกรรมการ
7นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์กรรมการ
8นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการ
9นายปรีชา แก้วทองกรรมการ
10นายสุขวัฒน์ ก่อเกียรติตระกูลกรรมการ
11นายสุธน ตรีไตรลักษณะกรรมการ
12นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 พ.ศ. 2528 (มี.ค. 28 - มี.ค. 29)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นายประมาณ ชอนตะวันรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นางสาววรรณี ทองดีกรรมการและเลขานุการ
5นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการและผู้จัดการ
6นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์กรรมการ
7นายธวัช เกษสุวรรณกรรมการ
8นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
9นายปรีชา แก้วทองกรรมการ
10นายโสภณ สุวรรณนาคินทร์กรรมการ
11นายอุดร จารุรัตน์กรรมการ
12นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 12 พ.ศ. 2529 (มี.ค. 29 - มี.ค. 30)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นายประมาณ ชอนตะวันรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายปรีชา แก้วทองกรรมการและเลขานุการ
5นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการและผู้จัดการ
6นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์กรรมการ
7นายธวัช เกษสุวรรณกรรมการ
8นายอุทัย แก้วช่วงกรรมการ
9นางสาววรรณี ทองดีกรรมการ
10นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
11นายอุดร จารุรัตน์กรรมการ
12นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 13 พ.ศ. 2530 (มี.ค. 30 - มี.ค. 31)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นายประมาณ ชอนตะวันรองประธานกรรมการ
3นายปรีชา แก้วทองรองประธานกรรมการ
4นางสาววรรณี ทองดีกรรมการและเหรัญญิก
5นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการและผู้จัดการ
7นายธวัช เกษสุวรรณกรรมการ
8นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ
9นางปราณี คงสาครกรรมการ
10นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
11นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
12นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14 พ.ศ. 2531 (มี.ค. 31 - มี.ค. 32)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุชาติ เพริดพริ้งรองประธานกรรมการ
3นายอุทัย แก้วช่วงรองประธานกรรมการ
4นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
5นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการและเลขานุการ
6นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและผู้จัดการ
7นายวิสุทธิ์ ดามาพงษ์กรรมการ
8นายธวัช เกษสุวรรณกรรมการ
9นางสาววรรณี ทองดีกรรมการ
10นายสุพจน์ มีชาติกรรมการ
11นายสุวิทย์ อรุณศรีกรรมการ
12นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15 พ.ศ. 2532 (มี.ค. 32 - มี.ค. 33)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุชาติ เพริดพริ้งรองประธานกรรมการ
3นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการและเหรัญญิก
4นายสาโรช พันธุ์แพกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการ
6นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการ
7นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
8นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
9นายอุทัย แก้วช่วงกรรมการ
10นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
11นางอรทัย แก้วช่วงกรรมการ
12นางสิริพร จักรวาลพิทักษ์กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 16 พ.ศ. 2533 (มี.ค. 33 - มี.ค. 34)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุชาติ เพริดพริ้งรองประธานกรรมการ
3นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลรองประธานกรรมการ
4นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการและเหรัญญิก
5นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการและเลขานุการ
6นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
7นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
8นายอุทัย แก้วช่วงกรรมการ
9นายสาโรช พันธุ์แพกรรมการ
10นายปรีชา แก้วทองกรรมการ
11นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
12นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 พ.ศ. 2534 (มี.ค. 34 - มี.ค. 35)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายพนม ภัยหน่ายรองประธานกรรมการ
3นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการและเหรัญญิก
4นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
8นายอุทัย แก้วช่วงกรรมการ
9นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
10นางปราณี คงสาครกรรมการ
11นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
12นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 พ.ศ. 2535 (มี.ค. 35 - มี.ค. 36)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายพนม ภัยหน่ายรองประธานกรรมการ
3นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการและเหรัญญิก
4นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
8นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการ
9นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
10นางปราณี คงสาครกรรมการ
11นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
12นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 19 พ.ศ. 2536 (มี.ค. 36 - มี.ค. 37)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลรองประธานกรรมการ
3นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการและเหรัญญิก
4นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายพนม ภัยหน่ายกรรมการ
7นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการ
8นางปราณี คงสาครกรรมการ
9นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
10นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
11นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการ
12นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20 พ.ศ. 2537 (มี.ค. 37 - มี.ค. 38)

1นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลประธานกรรมการ
2นายพนม ภัยหน่ายรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายประมาณ ชอนตะวันกรรมการ
7นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
8นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการ
9นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการ
10นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
11นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
12นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 พ.ศ. 2538 (มี.ค. 38 - มี.ค. 39)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นายสุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์กรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นายพนม ภัยหน่ายกรรมการ
8นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการ
9นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการ
10นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
11นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
12นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 พ.ศ. 2539 (มี.ค. 39 - มี.ค. 40)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
7นายพนม ภัยหน่ายกรรมการ
8นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการ
9นายบุญชู ร้อยอำแพงกรรมการ
10นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
11นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ
12นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 พ.ศ. 2540 (มี.ค. 40 - มี.ค. 41)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นางวรรณี ใจบริสุทธิ์กรรมการและผู้จัดการ
6นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการ
7นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
8นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
11นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ
12นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 พ.ศ. 2541 (มี.ค. 41 - มี.ค. 42)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นางวรรณี ใจบริสุทธิ์กรรมการ
7นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
8นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
11นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ
12นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 พ.ศ. 2542 (มี.ค. 42 - มี.ค. 43)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นางวรรณี ใจบริสุทธิ์กรรมการ
7นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
8นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ
9นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ
10นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
11นายปรีชา ทองตันกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 พ.ศ. 2543 (มี.ค. 43 - มี.ค. 44)

1นางปราณี คงสาครประธานกรรมการ
2นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรรองประธานกรรมการ
3นางปริญดา เจิมจาตุผลกรรมการและเหรัญญิก
4นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
7นามสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วกรรมการ
8นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ
9นายไพโรจน์ กรุยทองกรรมการ
10นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
11นางรัสมี โลหะญาณจารีกรรมการ
12นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 พ.ศ. 2544 (มี.ค. 44 - มี.ค. 45)

1นางปราณี คงสาครประธานกรรมการ
2นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรรองประธานกรรมการ
3นางปริญดา เจิมจาตุผลกรรมการและเหรัญญิก
4นายสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วกรรมการและเลขานุการ
5นายสำราญ ถนอมนุ่มกรรมการและผู้จัดการ
6นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการ
7นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
8นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการ
9นายไพโรจน์ กรุยทองกรรมการ
10นายปรีชา ทองตันกรรมการ
11นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
12นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 พ.ศ. 2545 (มี.ค. 45 - มี.ค. 46)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วรองประธานกรรมการ
3นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและเหรัญญิก
4นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการและเลขานุการ
5นางปริญดา เจิมจาตุผลกรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
8นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นางจารุรัตน์ วรนิสรากุลกรรมการ
11นายสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์กรรมการ
12นายเลิศศักดิ์ เหมยากรกรรมการ
13นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
14นายปรีชา ทองตันกรรมการ
15นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 พ.ศ. 2546 (มี.ค. 46 - มี.ค. 47)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วรองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
4นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการและเลขานุการ
5นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
8นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
11นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
12นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
13นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
14นายปรีชา ทองตันกรรมการ
15นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 พ.ศ. 2547 (มี.ค. 47 - มี.ค. 48)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรรองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
4นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการและเลขานุการ
5นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
8นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
11นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
12นางทิพย์วัลย์ วรกุลพาณิชย์กรรมการ
13นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
14นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
15นายปรีชา ทองตันกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 พ.ศ. 2548 (มี.ค. 48 - มี.ค. 49)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลรองประธานกรรมการ
3นายสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วกรรมการและเหรัญญิก
4นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการและเลขานุการ
5นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการและผู้จัดการ
6นายสุจินต์ ตัณฑ์วรกุลกรรมการ
7นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
8นายสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์กรรมการ
9นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
10นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
11นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
12นางทิพย์วัลย์ วรกุลพาณิชย์กรรมการ
13นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
14นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
15นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 พ.ศ. 2549 (มี.ค. 49 - มี.ค. 50)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นายชูชาติ เกษรมาลารองประธานกรรมการ
3นางวรรณี ใจบริสุทธิ์กรรมการและเหรัญญิก
4นายนิสันต์ เพชรประไพกรรมการและเลขานุการ
5นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการและผู้จัดการ
6นายเชาว์ เนียมสอนกรรมการ
7นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์กรรมการ
8นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
9นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
10นายสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์กรรมการ
11นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
12นางเรณู แก้วม่วงกรรมการ
13นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
14นายปรีชา ทองตันกรรมการ
15นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 พ.ศ. 2550 (มี.ค. 50 - ก.พ. 51)

1นายสุชาติ เพริดพริ้งประธานกรรมการ
2นายชูชาติ เกษรมาลารองประธานกรรมการ
3นางวรรณี ใจบริสุทธิ์กรรมการและเหรัญญิก
4นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
5นายสุวิชัย เศรษฐเสถียรกรรมการและผู้จัดการ
6นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
7นายชัยนรินท์ จันทวงษ์โสกรรมการ
8นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์กรรมการ
9นายธีระ ลาภิศชยางกูลกรรมการ
10นายลือไกล ธรรมชาติกรรมการ
11นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
12นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
13นางเรณู แก้วม่วงกรรมการ
14นายปรีชา ทองตันกรรมการ
15นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 พ.ศ. 2551 (ก.พ. 51 - ก.พ. 52)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายนิธิ บุรณจันทร์รองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
4นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
5นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
6นายชัยนรินท์ จันทวงษ์โสกรรมการ
7นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณกรรมการ
8นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
9นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์กรรมการ
10นายธีระ ลาภิศชยางกูลกรรมการ
11นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
12นายลือไกล ธรรมชาติกรรมการ
13นายปรีชา ทองตันกรรมการ
14นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
15นายสุทธิ พึ่งแย้มกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 พ.ศ. 2552 (ก.พ. 52 - ก.พ. 53)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายนิธิ บุรณจันทร์รองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
4นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
5นายชัยนรินท์ จันทวงษ์โสกรรมการ
6นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณกรรมการ
7นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
8นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์กรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นายสมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์กรรมการ
11นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
12นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
13นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
14นายปรีชา ทองตันกรรมการ
15นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 พ.ศ. 2553 (ก.พ. 53 - ก.พ. 54)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายนิธิ บุรณจันทร์รองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
4นายชัยนรินท์ จันทวงษ์โสกรรมการและเลขานุการ
5นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลกรรมการ
6น.ส.นันทนา พิชัยพัฒนโสภณกรรมการ
7นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณกรรมการ
8นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นายสมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์กรรมการ
11นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
12นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
13นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
14นายลือไกล ธรรมชาติกรรมการ
15นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 พ.ศ. 2554 (ก.พ. 54 - ก.พ. 55)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายนิธิ บุรณจันทร์รองประธานกรรมการ
3นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลรองประธานกรรมการ
4นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
5นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
6น.ส.นันทนา พิชัยพัฒนโสภณกรรมการ
7นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
8นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
9นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
10นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์กรรมการ
11น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลกรรมการ
12น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
13นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณกรรมการ
14นายลือไกล ธรรมชาติกรรมการ
15นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 พ.ศ. 2555 (ก.พ. 55 - ก.พ. 56)

1นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลประธานกรรมการ
2นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์รองประธานกรรมการ
3นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลรองประธานกรรมการ
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
6นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
7น.ส.นันทนา พิชัยพัฒนโสภณกรรมการ
8นายชูชาติ เกษรมาลากรรมการ
9นายสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วกรรมการ
10นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการ
11นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
12น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
13นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
14นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
15นายลือไกล ธรรมชาติกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 พ.ศ. 2556 (ก.พ. 56 - ก.พ. 57)

1นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลประธานกรรมการ
2นางปราณี คงสาครรองประธานกรรมการ
3น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
4นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
5นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
6นายสมชาย ปัญญาอิ่นแก้วกรรมการ
7น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
8นายสุทัศน์ พรอานุภาพกุลกรรมการ
9นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
10นายสุเมธ อังคะศิริกุลกรรมการ
11นางเปี่ยมศรี สุวรรณกูฏกรรมการ
12นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการ
13นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
14นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
15นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 พ.ศ. 2557 (ก.พ. 57 - ก.พ. 58)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นางปราณี คงสาครรองประธานกรรมการ
3นายนิธิ บุรณจันทร์รองประธานกรรมการ
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
6นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
7นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
8นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการ
9นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
10น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
11นายสุเมธ อังคะศิริกุลกรรมการ
12น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการ
13นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
14นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
15นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 พ.ศ. 2558 (ก.พ. 58 - ก.พ. 59)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นางปราณี คงสาครรองประธานกรรมการ
3น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทรองประธานกรรมการ
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการและเลขานุการ
6นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและผู้จัดการ
7นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
8นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
9นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
10นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
11นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
12นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ
13นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
14น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลกรรมการ
15นางสิริพร จักรวาลพิทักษ์กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 พ.ศ. 2559 (ก.พ. 59 - ก.พ. 60)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายอภิชิต เทอดโยธินรองประธานกรรมการ
3นางปราณี คงสาครรองประธานกรรมการ
4นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ากรรมการและเหรัญญิก
5นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการและเลขานุการ
6น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและผู้จัดการ
7นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
8นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
9นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
10นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุลกรรมการ
11น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลกรรมการ
12นางสิริพร จักรวาลพิทักษ์กรรมการ
13นายสุเมธ อังคะศิริกุลกรรมการ
14น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
15นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 พ.ศ. 2560 (ก.พ. 60 - ก.พ. 61)

1นายประมาณ ชอนตะวันประธานกรรมการ
2นายอภิชิต เทอดโยธินรองประธานกรรมการ
3นายนิธิ บุรณจันทร์รองประธานกรรมการ
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการและเลขานุการ
6น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและผู้จัดการ
7น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลกรรมการ
8นายสุเมธ อังคะศิริกุลกรรมการ
9นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการ
10นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
11น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
12นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
13นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
14นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
15นายมังกร ศรีสัจจพลกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 พ.ศ. 2561 (ก.พ. 61 - ก.พ. 62)

1นายไกรวุฒิ เกียรติโกมลประธานกรรมการ
2นายอภิชิต เทอดโยธินรองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ารองประธานกรรมการ
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการและเลขานุการ
6น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลกรรมการ
7นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
8น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
9นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
10นายนิสันต์ ดามาพงษ์กรรมการ
11นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ
12นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชรกรรมการ
13นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
14นายมังกร ศรีสัจจพลกรรมการ
15นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 พ.ศ. 2562 (ก.พ. 62 - ก.พ. 63)

1นายไกรวุฒิ เกียรติโกมลประธานกรรมการ
2นายอภิชิต เทอดโยธินรองประธานกรรมการ
3นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ารองประธานกรรมการ
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการและเลขานุการ
6น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและผู้จัดการ
7น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
8นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
9นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
10นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
11นายนิสันต์ ดามาพงษ์กรรมการ
12นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ
13นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
14นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
15นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 พ.ศ. 2563 (ก.พ. 63 - ก.พ. 64)

1นายไกรวุฒิ เกียรติโกมลประธานกรรมการ
2นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ารองประธานกรรมการ คนที่ 1
3น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลรองประธานกรรมการ คนที่ 2
4น.ส.ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์กรรมการและเลขานุการ
6น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและผู้จัดการ
7นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
8นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
9น.ส.ฉันทนา ภู่ธราภรณ์กรรมการ
10นายฉัตรชัย มุ่งธัญญากรรมการ
11นายนิสันต์ ดามาพงษ์กรรมการ
12นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ
13นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
14นายจุมพล ฟังนภาแก้วกรรมการ
15นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 พ.ศ. 2564 (ก.พ. 64 - ก.พ. 65)

1นายไกรวุฒิ เกียรติโกมลประธานกรรมการ
2นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ารองประธานกรรมการ
3นายอภิชิต เทอดโยธินรองประธานกรรมการ
4น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการและเหรัญญิก
5น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
6น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลกรรมการ
7นายกิจจา เทพศิริกรรมการ
8นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์กรรมการ
9น.ส.ฉันทนา ภู่ธราภรณกรรมการ
10นายฉัตรชัย มุ่งธัญญากรรมการ
11นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
12นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ
13นายนิสันต์ ดามาพงษ์กรรมการ
14นายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์กรรมการ
15นายมังกร ศรีสัจจพลกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 พ.ศ. 2565 (ก.พ. 65 - ก.พ. 66)

1นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลประธานกรรมการ
2น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลรองประธานกรรมการ
3น.ส.ฉันทนา ภู่ธราภรณ์กรรมการและเหรัญญิก
4น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
5นายวรพจน์ สุนทรสุขกรรมการ
6นายเจษฎา จันทวงษ์โสกรรมการ
7นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์กรรมการ
8นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการ
9นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
10นายฉัตรชัย มุ่งธัญญากรรมการ
11นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิทกรรมการ
12นายมังกร ศรีสัจจพลกรรมการ
13นายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์กรรมการ
14นางวิภาพรรณ อ่อนประทินกรรมการ
15นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 พ.ศ. 2566 (ก.พ. 66 - ก.พ. 67)

1นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลประธานกรรมการ
2นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ารองประธานกรรมการ
3น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุลรองประธานกรรมการ
4น.ส.ฉันทนา ภู่ธราภรณ์กรรมการและเหรัญญิก
5นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
6นายวรพจน์ สุนทรสุขกรรมการ
7นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
8นายเจษฎา จันทวงษ์โสกรรมการ
9น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
10นายฉัตรชัย มุ่งธัญญากรรมการ
11นายมังกร ศรีสัจจพลกรรมการ
12นายนิสันต์ ดามาพงษ์กรรมการ
13นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการ
14นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ
15นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 พ.ศ. 2567 (ก.พ. 67 - ก.พ. 68)

1นายจำรูญ ตันติพิศาลกุลประธานกรรมการ
2นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้ารองประธานกรรมการ
3นางมะลิวรรณ ขุนแทนกรรมการและเหรัญญิก
4นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตรกรรมการและเลขานุการ
5นายวรพจน์ สุนทรสุขกรรมการ
6นายเจษฎา จันทวงษ์โสกรรมการ
7นายนิธิ บุรณจันทร์กรรมการ
8นายสนั่น สระแก้วกรรมการ
9น.ส.ศิววรรณ พูลพันธุ์กรรมการ
10น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัยกรรมการ
11นายสมพร เชยเสงี่ยมกรรมการ
12นายมังกร ศรีสัจจพลกรรมการ
13คุณนิสันต์ ดามาพงษ์กรรมการ
14นางวิภาพรรณ อ่อนประทินกรรมการ
15นายเรวัติ ครามบุตรกรรมการ

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น.
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8299
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8295
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving
 • youtube.com/@coopkmutt
 • Add Friend LINE : เพิ่มเพื่อน or ID: @coopkmutt
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สอ.มจธ.
  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยสมาร์ทโฟนของสมาชิก
  app store google play store

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ