Skip navigation

สวัสดิการ

สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

ใช้จ่ายจากทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก และทุนส่งเสริมการศึกษา ที่สะสมจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

สวัสดิการหลักเกณฑ์สิทธิสมาชิกสิทธิคู่สมรสระเบียบ
เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ครั้งเดียว 60,000 บาท - สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2558
สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสียสายตา ข้างละ 30,000 บาท
เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ต่อครอบครัว ครั้งละ 1,000 บาท -
เงินบำเหน็จสมาชิกเพื่อการออม งวดชำระหุ้นตั้งแต่ 120 เดือน ขึ้นไป ถึงงวดชำระหุ้น ณ วันที่รบอายุ 60 ปี ครั้งเดียว 1,200 - 8,400.- -
เงินบำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุ เป็นสมาชิก 10 ขึ้นไป อายุครบ 60 ปี ครั้งเดียว 10,000 บาท - สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2558
เงินเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส ครบวันเกิดอายุ 61 ปี ขึ้นไป รวมกันไม่เกินกึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิกในข้อ 6. ปีละ 5,000 บาท (อายุ 61-69 ปี), ปีละ 10,000 บาท (อายุ 70 ปีขึ้นไป) -
เงินสงเคราะห์สมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต อายุสมาชิก 1 ปี ถึง 30 ปี ขึ้นไป 16,000 - 200,000 บาท หักเงินที่ได้รับไปแล้วตามข้อ 5. 1/4 ของสิทธิสมาชิก
เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ - การประกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยกลุ่มประจำปี ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินที่ระบุโดยบริษัทประกัน เสียชีวิต 200,000 บาท -
ค่ารักษาพยาบาล ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย ตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่เกินรายละ 30,000 บาท -
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สมาชิก 1 คน มีสิทธิรับทุน 1 ทุน (ทุนทั่วไป และทุนเรียนดี) ทุนละ 2,500 - 4,000 บาท (อายุไม่เกิน 25 ปี) - ทุนการศึกษาฯ พ.ศ. 2548
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกสหกรณ์ (คนไข้ใน) 3 คืน ขึ้นไป สูงสุด 30 คืน ต่อครั้ง คืนละ 300 บาท สูงสุด 9,000 บาท ต่อครั้ง - พ.ศ. 2555
เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด ครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 56 ปี ครั้งเดียว 3,000 บาท - พ.ศ. 2556
สวัสดิการการสมรสของสมาชิก จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ครั้งเดียว 1,000 บาท - พ.ศ. 2557
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา ชำระหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ปริญาตรี 1,000 บาท , ปริญญาโท 2,000 บาท , ปริญญาเอก 3,000 บาท - พ.ศ. 2557

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:30 - 14:30 น.)
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8298
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ