Skip navigation

เงินกู้

ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้

เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

วงเงินกู้

 • สมาชิกสามัญ กู้ได้ตามสิทธิที่แจ้งไว้ใน ระเบียบเงินกู้
 • สมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่

เงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์ในการกู้
 • สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 4 งวดจึงมีสิทธิกู้
 • สมาชิกมีสิทธิกู้ในจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท หรือครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แล้วแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
 • ให้สมาชิกส่งคืนเงินกู้เต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือน หรือส่งเป็นงวดรายเดือนรวมแล้ว ไม่เกิน 4 งวด โดยงวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 4 ของจำนวนเงินกู้
 • ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้ครั้งก่อนเหลืออยู่ และมีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ จะต้องมียอดเงินกู้คงเหลือครึ่งหนึ่ง หรือชำระมาแล้ว 2 งวด

เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์ในการกู้
 • สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวด จึงมีสิทธิกู้
 • ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้ครั้งก่อนเหลืออยู่ และมีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ จะต้องส่งคืนเงินต้นมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
 • สมาชิกที่ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกัน จำกัดเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่เป็นหลักประกัน
ขั้นตอนการกู้
 1. ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ได้ทุกวัน คณะกรรมการพิจารณาทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ส่งเอกสารและคำขอกู้ก่อนล่วงหน้าวันพิจารณา 1 วัน กรณีกู้ซํ้า มีหนี้เก่า ต้องส่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินกู้ วงเงินคํ้าประกัน และเอกสารประกอบการกู้ เมื่อเรียบร้อยจะนัดให้รับเงิน
 3. ผู้คํ้าประกันที่มีคู่สมรส ให้คู่สมรสเซ็นชื่อให้ความยินยอมหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
 4. ถ้าโสดหรือเป็นม่ายให้ผู้คํ้าประกันเซ็นชื่อรับรองด้วย พร้อมกับแนบบัตรผู้คํ้าประกันที่มีลายเซ็น และเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าบัตรไม่มีลายเซ็นผู้คํ้าประกันต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 5. สมาชิกควรมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
เอกสารการกู้
 • แบบคำขอกู้เงินสามัญ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบแจ้งเงินเดือนของกองคลัง หรือหน่วยงานต้นสังกัด
 • หนังสือสัญญาว่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)
หลักประกันเงินกู้
 • หุ้นของผู้กู้ หรือเงินฝากประจำของผู้คํ้าประกันได้ไม่เกิน 90 %
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คํ้าประกันได้ไม่เกินวงเงินของสิทธิการกู้
การส่งคืนเงินกู้

สมาชิกสามารถส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 120 งวด ยกเว้น งวดการชำระหนี้ของพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่เกินงวดเดือนที่เหลือในสัญญาจ้างโดยส่งคืนต้นเงินกู้รายเดือนเท่าๆ กัน พร้อมด้วยดอกเบี้ย ทั้งนี้โดยการหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย

คำอธิบายประกอบการกู้สามัญ

สิทธิการกู้ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

อายุสมาชิกจำนวนเท่าเงินเดือนวงเงินกู้ไม่เกินจำนวนงวดส่งคืน
6 เดือนขึ้นไป10100,000 บาท48
1 ปีขึ้นไป12150,000 บาท52
2 ปีขึ้นไป14200,000 บาท56
3 ปีขึ้นไป16250,000 บาท60
4 ปีขึ้นไป18300,000 บาท64
5 ปีขึ้นไป20350,000 บาท68
6 ปีขึ้นไป22400,000 บาท72
7 ปีขึ้นไป24450,000 บาท76
8 ปีขึ้นไป26500,000 บาท80
9 ปีขึ้นไป28550,000 บาท84
10 ปีขึ้นไป30600,000 บาท88
11 ปีขึ้นไป32650,000 บาท92
12 ปีขึ้นไป34700,000 บาท96
13 ปีขึ้นไป36750,000 บาท100
14 ปีขึ้นไป38800,000 บาท104
15 ปีขึ้นไป40850,000 บาท108
16 ปีขึ้นไป42900,000 บาท112
17 ปีขึ้นไป44950,000 บาท116
18 ปีขึ้นไป481,000,000 บาท120

เงินกู้พิเศษ

หลักเกณฑ์ในการกู้
 • สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 12 งวด จึงมีสิทธิกู้ ถ้าเงินกู้ครั้งก่อนคงเหลืออยู่ ต้องมียอดเงินต้นไม่เกินกว่าที่จำกัดไว้ และชำระเงินต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงมีสิทธิกู้ใหม่ได้
 • ยื่นเอกสารภายในสิ้นเดือน
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 • เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร
 • เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดิน เพื่อจะใช้ก่อสร้างอาคาร
 • เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ (ก) หรือ (ข)
เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ่
 • เงินกู้เพื่อซื้อและหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะ
สิทธิในการกู้พิเศษ
กู้เพื่อวงเงินกู้ไม่เกินจำนวนงวดส่งคืน
การเคหะสงเคราะห์6,000,000 บาท300
ลงทุนประกอบอาชีพ6,000,000 บาท300
ยานพาหนะ1,200,000 บาท72
หลักประกันเงินกู้พิเศษ
หลักประกันวงเงิน
ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 90 %
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 90 %
ห้องชุดไม่เกิน 80 %
หลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงิน ในธนาคารหรือสหกรณ์ไม่เกิน 90 %
ยานพาหนะใหม่ (ป้ายแดง)ไม่เกิน 80 %
ยานพาหนะอายุใช้การไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 60 %
เอกสารประกอบการกู้พิเศษ
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สัญญาจะซื้อ – จะขาย
 • สำเนาบัตรประชาชน, ข้าราชการ ทั้งของตนเองและสามี หรือภรรยา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านทั้งตนเองและสามี หรือภรรยา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งเงินเดือนของกองคลัง หรือหน่วยงานต้นสังกัด
 • หนังสือสัญญาว่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีเป็นพนักงานสัญญาจ้างไม่เกิน 3 ปี)

เอกสารทั้งหมดผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยทุกฉบับ

เอกสารประกอบการขอกู้
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)2 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้1 ชุด
สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า2 ชุด
ราคาประเมินจากกรมที่ดิน1 ชุด
สัญญาจะซื้อจะขาย1 ชุด
สัญญาเงินกู้กับธนาคาร1 ชุด
โบว์ชัวร์บ้าน1 ชุด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร1 ชุด
แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง1 ชุด
สัญญาก่อสร้างบ้านพร้อมสำเนาบัตรผู้รับจ้าง1 ชุด
เตรียมหลักหมุดให้ถ่ายภาพอย่างน้อย2 หลักหมุด
เอกสารประกอบการกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์
ใบจองรถ หรือหนังสือสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)1 ชุด
ใบแสดงราคา รุ่น จากบริษัทที่จำหน่าย1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้2 ชุด, คู่สมรส 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้2 ชุด, คู่สมรส 1 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส2 ชุด
สำเนาสลิปเงินเดือนของผู้กู้1 ชุด

ข้อกำหนดสำหรับทุกประเภทเงินกู้

 • เอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นครบถ้วน และยื่นพร้อมหลักฐานที่กำหนดไว้
 • สมาชิกทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือน คงเหลือหลังหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 10% ขั้นตํ่า 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

5.75 %/ปี

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:30 - 14:30 น.)
 • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
 • บัญชี: 0-2470-8370
 • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
 • สินเชื่อ: 0-2470-8399
 • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
 • โทรสาร: 0-2470-8298
 • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
 • facebook.com/kmuttsaving

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ