Skip navigation

ข่าวล่าสุด

สอ.มจธ. เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในงาน “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

สอ.มจธ. เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในงาน “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

03/30/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" และทรงพระราชทานเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ประธานคุยกับสมาชิก กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

ประธานคุยกับสมาชิก กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

03/12/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สวัสดีสมาชิก สอ.มจธ. ทุกท่านด้วยความยินดีครับ ข่าวจากประธานฉบับนี้เป็นฉบับแรก ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในปีนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากเป็นประวัติกาล รวมทั้งผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่าน ผอ.รัชนีพร พึ่งประสพ ซึ่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยม สอ.มจธ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยม สอ.มจธ.

02/26/2015 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และท่านคณะกรรมการ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยม สอ.มจธ. เพื่อสอบถามและชี้แนะแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลสหกรณ์ดีเด่น ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพา

อาจารย์ประมาณ ชอบตะวัน

พวกเราชาว มจธ. ได้มารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ฯ ด้วยความสมัครใจ ด้วยความเชื่อและศรัทธาและมีความปรารถนาดีต่อกัน เราได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานให้สหกรณ์ฯ ของเราได้พัฒนามา 40 ปี แล้ว ผลงาน 40 ปี ของสหกรณ์ฯ ของเรา เราได้เห็นแล้วว่าพลังความรัก ความสามัคคี พลังความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้เรามีสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์รวมที่พวกเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ หน้าที่ของพวกเราทุก ๆ คน จะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ฯ ของเรา ได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป จะได้ใช้ประโยชน์

อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน

บทความ

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2

01/23/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ในหัวข้อ “อยู่ดี มีสุข กับ สอ.มจธ.”

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 1

01/23/2014 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สอ.มจธ. ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ในหัวข้อ “อยู่ดี มีสุข กับ สอ.มจธ.”

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมาชิก

ออมทรัพย์

1.00 %/ปี

ออมทรัพย์พิเศษ

2.75 %/ปี

ตํ่ากว่า 2 ล้านบาท

3.00 %/ปี

ตั้งแต่ 2 ล้านบาท

3.25 %/ปี

ตั้งแต่ 5 ล้านบาท

เงินกู้

5.75 %/ปี

เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนประชาอุทิศ 330-1-10600-9
ธนาคารกรุงเทพ มจธ. 037-7-00566-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ ย่อย มจธ. 237-2-00511-0
ธนาคารกสิกรไทย ถนนประชาอุทิศ 705-2-01077-7
ธนาคารกรุงไทย ย่อยถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) 465-0-08487-3

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:30 - 14:30 น.)
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8298
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ