Skip navigation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วาระการประชุม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วาระการประชุม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

02/12/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วาระการประชุม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560

02/05/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง LNG 101 ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561-2562 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2561

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561-2562 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2561

01/08/2018 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561-2562 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ประจำปี 2561

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

12/14/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขอให้หน่วยงานส่งผู้แทนเพื่อรับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขอให้หน่วยงานส่งผู้แทนเพื่อรับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

12/08/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง ขอให้หน่วยงานส่งผู้แทนเพื่อรับของที่ระลึก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

สอ.มจธ. จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

สอ.มจธ. จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

11/27/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2561
ณ ห้องแม่กลอง 1 ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

สอ.มจธ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ

สอ.มจธ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ

11/08/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาไตรภาคีวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์ยุคใหม่เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสาร สอ.มจธ. ทางแอพพลิเคชั่นไลน์@

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสาร สอ.มจธ. ทางแอพพลิเคชั่นไลน์@

10/18/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสาร สอ.มจธ. ทางแอพพลิเคชั่นไลน์@ เพื่อความสะดวกเเละรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารของสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

10/04/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

คณะกรรมการผู้แทน สอ.มจธ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจมหภาคทั้งไทยและต่างประเทศ และการเสวนาระหว่างสหกรณ์พันธมิตร”

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจมหภาคทั้งไทยและต่างประเทศ และการเสวนาระหว่างสหกรณ์พันธมิตร”

09/19/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 สอ.มจธ. ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจมหภาคทั้งไทยและต่างประเทศ และการเสวนาระหว่างสหกรณ์พันธมิตร”
ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม.

สอ.มจธ. เยี่ยมชมโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

สอ.มจธ. เยี่ยมชมโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

09/19/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สอ.มจธ. เข้าเยี่ยมชมห้องดนตรีและการติดตั้งสัญญานอินเตอร์เน็ต ณ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

08/18/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 สอ.มจธ. ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร มจธ. ที่เกษียณอายุการทำงาน  ประจำปี 2560 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม.

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. จำกัด ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. จำกัด ประจำปี 2560

07/03/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จ.ระยอง

สอ.มจธ. จำกัด  ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม "โครงการประธานสหกรณ์พบสมาชิก"

สอ.มจธ. จำกัด ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม "โครงการประธานสหกรณ์พบสมาชิก"

05/19/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม โครงการประธานสหกรณ์พบสมาชิก
ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง แจ้งปิดทำการเนื่องจากจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง แจ้งปิดทำการเนื่องจากจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

02/10/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. จำกัด เรื่อง แจ้งปิดทำการเนื่องจากจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี


รับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการสร้างความดี ด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล”

รับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการสร้างความดี ด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล”

01/11/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยการออมเงินอย่างน้อยวันละ 1 บาท หรือ ร่วมสมทบเงินบริจาค ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เชิญสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มจธ. จำกัด ประจำปี 2560 - 2561

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เชิญสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มจธ. จำกัด ประจำปี 2560 - 2561

12/20/2016 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

ประกาศ สอ.มจธ. เรื่อง เชิญรับสมัครเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มจธ. จำกัด
ประจำปี 2560 - 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

08/24/2016 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

สอ.มจธ. "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2559 "

สอ.มจธ. "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2559 "

08/10/2016 • ผู้ดูแลเว็บไซต์

สอ.มจธ. "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำปี 2559"

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  • เวลาทำการ: ฝาก-ถอน 08:30 - 15:00 น. (วันสิ้นเดือน 08:30 - 14:30 น.)
  • ผู้จัดการ: 0-2470-8370
  • บัญชี: 0-2470-8370
  • การเงิน/ฝาก-ถอน: 0-2470-8297, 0-2470-8398
  • สินเชื่อ: 0-2470-8399
  • ธุรการ/ประชาสัมพันธ์: 0-2470-8298
  • โทรสาร: 0-2470-8295
  • อีเมล์: coop@kmutt.ac.th
  • facebook.com/kmuttsaving

Hot Links

เว็บไซต์แนะนำ